Paweł Bańczyk, trener i zawodnik gliwickiego Klubu  BJJ Factory Złotym Medalistą Mistrzostw Świata Ju-Jitsu -Bogota 2017 ! 

Kliknij na ten link aby zobaczyć więcej. 

Regulamin
Strona główna / Regulamin

Regulamin krytej pływalni „NEPTUN”

Postanowienia ogólne
§ 1

Pływalnia jest obiektem Miasta Gliwice, znajdującym się w zarządzie  firmy IQ SERVICE.

§ 2

Na terenie pływalni znajduje się: basen sportowy o gł. 1,1-1,8 m, basen rekreacyjny do nauki pływania o gł. 0,8 m, zjeżdżalnia rurowa, jacuzzi, sauny, bawialnia, sala fitness.

§ 3

Wszystkie osoby korzystające z pływalni i jej urządzeń, są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem pływalni oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 4

Szczegółowe zasady korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie pływalni określają odrębne regulaminy i instrukcje użytkowania, z którymi należy zapoznać się przed skorzystaniem z nich.

§ 5

1. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00.
2. Na obiekcie pływalni, jednorazowo może przebywać 250 osób.
3. Z pływalni mogą korzystać:
- grupy i osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
- indywidualnie osoby umiejące pływać,
- grupy zorganizowane pod opieką instruktorów, trenerów, nauczycieli
wychowania fizycznego lub innej uprawnionej osoby,
4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
-palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
- wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych
przedmiotów i materiałów, wprowadzania i przebywania zwierząt,
- wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających, których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia, których
stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm, a także osób z otwartymi
ranami i stanami zapalnymi skóry, chorych zakaźnie.

Odpłatność
§ 6

1. Opłata za korzystanie z pływalni pobierana jest według cennika.
2. Wstęp na pływalnię odbywa się na podstawie czytnika Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się w kasie pływalni.
3. Czas pobytu na pływalni liczy się od momentu aktywacji czytnika - do momentu odczytania jego pamięci, podczas opłaty końcowej w kasie.
4. Opłata naliczona za pierwszą godzinę korzystania z pływalni nie ulega zwrotowi, bez względu na czas pobytu na pływalni.
5. Opłaty ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji lub innego dokumentu. Realizujemy program Rodzina 3 + oraz „Gliwicki Senior 67+ i 75+”.  
6. Pobranie czytnika Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta jest traktowane jako potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i cennikiem pływalni.

Zasady korzystania z hali basenowej
§ 7

1. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Osoby te, ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. W celu ustalenia faktycznego wieku dziecka i opiekuna, pracownicy kasy mogą żądać dokumentów potwierdzających wiek.

§ 8

1. Korzystający z pływalni zobowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia i obuwia zewnętrznego.  Szatnia jest płatna.
2. Na terenie pływalni obowiązuje strój kąpielowy spełniający wymogi higieniczne i estetyczne.
3. Osoby prowadzące zajęcia na pływalni oraz opiekunowie grup zobowiązane są do przebywania na hali basenowej w stroju sportowym i obuwiu przeznaczonym wyłącznie do zajęć na pływalni.
4. Dzieci i osoby dorosłe korzystające lub wymagające pieluch, obowiązują pieluchy jednorazowe przeznaczone do kąpieli.

§ 9

Każda osoba przed wejściem do hali basenowej zobowiązana jest do umycia ciała pod natryskiem oraz przejścia przez brodzik ze środkiem dezynfekującym stopy.

§ 10

1. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu pływalni.
2. Wszystkie osoby przebywające nie terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się decyzjom i nakazom Ratowników oraz poleceniom obsługi.

§ 11

1. Na terenie hali basenowej zabrania się:
• wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników lub przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, wszczynać fałszywych alarmów, krzyczeć,
• biegać, popychać i wrzucać do wody, skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
• wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
• podczas pływania nosić ozdób i biżuterii o ostrych krawędziach,
• niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu,
• zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz wody basenowej, żuć gumy
i spożywać pokarmów,
• używać mydła i środków chemicznych na terenie niecki basenu,
• zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników pływalni.

§ 12

1. O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu użytkowników oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić Ratowników lub personel pływalni.
2.Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu Ratownikowi.
3. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczuciu, a także
kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia ze szczególną ostrożnością i po konsultacji z lekarzem.
Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne
przebywania tych osób na basenie.

§ 13

1. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów, trenerów, osób posiadających stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa oraz ratowników.
2. Grupy zorganizowane pozostają pod kontrolą swoich opiekunów, którzy bezwzględnie i bezpośrednio odpowiedzialni są za porządek i bezpieczeństwo swoich podopiecznych, przez cały czas przebywania na terenie obiektu. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

§ 14

1. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z oznaczonych stref dla
nie umiejących pływać tj. z basenu rekreacyjnego do nauki pływania.
2. Korzystanie z atrakcji wodnych (zjeżdżalni, jacuzzi), odbywa się na własne ryzyko użytkowników, którzy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania instrukcji użytkowania urządzeń.

§ 15

1. Pływalnia jest całkowicie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2.Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.

Odpowiedzialność
§ 16

1. Za szkody wyrządzone na terenie obiektu powstałe w skutek nieprzestrzegania regulaminu obiektu, instrukcji użytkowania oraz poleceń obsługi odpowiada użytkownik obiektu w pełnej wysokości. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
2. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione lub pozostawione na terenie obiektu, w tym wartościowe.
3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu znalezione przez obsługę, można odebrać w biurze kierownika obiektu, w okresie do 3 tygodni od ich pozostawienia.
4. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem, bądź jego uszkodzenie uniemożliwiające jego funkcjonowanie, obowiązuje opłata w wysokości 50,00 złotych.
5. Zarządzający pływalnią „NEPTUN” nie odpowiada za wypadki i negatywne skutki zdarzeń spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji pływalni i wskazań obsługi.

Postanowienia końcowe
§ 17

1. W razie odmowy zapłacenia należności za korzystanie z usług pływalni
i niemożności ustalenia tożsamości użytkownika, obsługa pływalni ma prawo wezwać funkcjonariusza policji lub innych organów porządkowych, mających zgodnie z przepisami prawa uprawnienia do ustalenia tożsamości osób, o podjęcie czynności w tym zakresie.
2. W przypadku braku bądź odmowy zapłaty za usługę korzystania z pływalni przez małoletniego, obsługa pływalni ma prawo wezwać rodziców lub opiekunów dziecka celem uregulowania należności.

§ 18

Na terenie pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

§ 19

Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej, bez pisemnej zgody zarządzającego obiektem.

§ 20

Osoby przebywające na terenie pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na pływalni, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników - mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.


REGULAMIN JACUZZI - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1.Podczas korzystania z jacuzzi należy bezwzględnie stosować się do niniejszej instrukcji
użytkowania i regulaminu krytej pływalni.
2. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
3.Dzieci do lat 13 przebywają w jacuzzi wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4.Osoby niepełnosprawne znajdujące się na terenie pływalni pod nadzorem opiekuna,
mogą korzystać z jacuzzi tylko w jego obecności.
5.Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia ( nadciśnienie, choroby serca, układu
krążenia, itd.) mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Za skutki
zdrowotne przebywania tych osób w jacuzzi , Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
6.Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi należy umyć całe ciało mydłem pod prysznicem.
7.Wejście do jacuzzi może się odbywać wyłącznie od strony schodów.
Podczas wchodzenia do jacuzzi, należy zachować szczególną ostrożność.
8.Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
9.Zalecany łączny pobyt w jacuzzi nie dłuższy, niż 20 minut dziennie.
10.Kąpiel w jacuzzi odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
11.Osobom przebywającym w jacuzzi zabrania się:
- użytkowania jacuzzi, gdy wyłączona jest instalacja napowietrzająca,
- wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów,
- zanurzania głowy i twarzy,
- siadania na brzegu niecki jacuzzi,
- stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych
12.W wannach jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej, niż 6 osób.
13.Głębokość wanien jacuzzi wynosi 85 cm.
14.Głębokość jacuzzi przy basenie rekreacyjnym wynosi 100 cm.
15.Należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurującego ratownika i bezzwłocznie zgłaszać mu wszelkie nieprawidłowości.Instrukcja bezpiecznego użytkowania zjeżdżalni
Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia


1. Na podeście startowym za elementem startowym ustawia się tylko i wyłącznie jedna osoba.
2. Wizualnie sprawdzić czy płynie woda w rurze.
3. Obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni:
• Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz:
- wchodzenia na element startowy
- zjazdu rurą
• Po zapaleniu się światła zielonego należy:
- spokojnie wejść na odcinek startowy
- schylić się i dać pół kroku do przodu wchodząc do rury na jej początek
- zająć właściwą pozycję, tj. usiąść lub położyć się w rurze, głową w kierunku pomostu startowego ( nogami do przodu w kierunku jazdy),
- nogi złączyć razem, niedopuszczalne jest krzyżowanie nóg,
- lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury zjazdowej lub od drążka
- zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze.
- przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować przód rury (przed nogami), tak aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę przyhamować nie doprowadzając do zderzenia
- po wpadnięciu do lądowiska-natychmiast je opuścić
- po wyjściu z lądowiska wszelkie zauważone usterki czy spotkania w rurze z poprzednikiem zjazdu-zgłosić natychmiast ratownikowi
4. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom:
• ze schorzeniami serca i układu krążenia,
• wrażliwym na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach,
• cierpiącym na lęk wysokości oraz wrażliwym na nagłe przeciążenia.
5. Bezwzględnie zabrania się:
• rozpoczynania ślizgu gdy pali się czerwone światło,
• wskakiwania do rynny z rozbiegu,
• wykonywania ślizgu w pozycjach niedozwolonych,
• chwytania rękami rynny w czasie zjazdu, wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów lub uprawiania niebezpiecznych zabaw np. wyścigów, zjazdów grupami itp.,
• zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni,
• posiadania na ubiorze elementów metalowych,
• wykonywania innych czynności zagrażających bezpieczeństwu.                                                   6. Ze względu bezpieczeństwa, w okresie występowania ujemnych temperatur, z uwagi na możliwość wystąpienia oblodzenia wewnątrz urządzenia, zjeżdżalnia będzie nieczynna. wstecz

Odwiedź naszą strona na facebooku, tweeterze lub subskrybuj
Pływalnia NEPTUN Gliwice
ul. Dzionkarzy 1
44-119 Gliwice - Sośnica
e-mail: biuro@neptungliwice.pl

Strona główna | Polecamy | Kontakt wykonanie: kotonski.pl